Kladný hospodářský výsledek = zisk, výnosy jsou větší než náklady.
Záporný hospodářský výsledek = ztráta, náklady jsou větší než výnosy.
 
Význam zisku
Zdroj úhrady daní, další rozvoj podniku, prostředek hmotné stimulace zaměstnanců (podíl ze zisku, dividendy), důležitá informace pro okolí podniku (výroční zprávy, sdělovací prostředky, pro dodavatele, odběratele, banky, pojišťovny, budoucí akcionáře).
 studentka matematiky.jpg
Formy zisku
Hrubý zisk(účetní, bilanční) – zisk před zdaněním, zjišťuje se ve výsledovce, upravuje se dle zákona o dani z příjmu PO (= vybrané neuznatelné nákladové položky se přičítají, neuznatelné výnosové položky se odečítají, lze odečíst ztrátu z min. let a dary do limitu), upravený základ se zaokrouhluje na tisíce dolu, z toho se pak vypočte daň (19%), PO může uplatnit slevu na dani, pokud zaměstnává osoby se změněnou zdravotní/ pracovní schopností (sociální funkce)
Čistý zisk– zisk po zdanění, hrubý zisk mínus vypočtená daň
 
Způsoby zvyšování zisku
–          maximalizace výnosů, minimalizace nákladů
–          zvyšování produktivity práce, lepší organizace práce, zkvalitnění řízení
–          technický rozvoj (technika i technologie)
–          rychlejší obrat kapitálu (zkrácení doby nákupu, výroby a prodeje)
–          úspěšná hospodářská soutěž
pravítko a pero.jpg 
Bod zvratu
Takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká žádný zisk ani ztráta. Pokud podnik pokryje fixní náklady, každý další prodaný výrobek vytváří zisk.
Bod zvratu = Fixní náklady / (Cena – Variabilní náklady 1 kusu)
 
KALKULACE ÚPLNÝCH NÁKLADŮ
Stanovuje výši nákladů a zisk na kalkulační jednici, nebere v úvahu velikost výroby ani prodeje.
(předběžná kalkulace, výsledná kalkulace, rozdělení nákladů na přímé a nepřímé)
 
KALKULACE NEÚPLNÝCH NÁKLADŮ
Platí, že s rostoucí velikostí produkce se fixní náklady rozkládají do stále většího objemu produkce, tím klesá velikost na kalkulační jednici.

Related Posts

Oblíbenost Oberbank každým rokem stoupá

Nejrychleji rostoucí ekonomika Evropské unie

Je potřeba mít osobní rozpočet?

Ekonomika v rámci růstu důchodového věku

Skvělé řešení situace

Jak se bere půjčka?